Ochrona danych
Ochronę danych osobowych operatorzy tej strony traktują z należytą starannością. Dane osobowe są poufne i wykorzystywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.
Korzystanie z naszego serwisu jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) jest dobrowolne. Zgromadzone dane, bez wyraźnej zgody, nie są przekazywane osobom trzecim.
Informujemy, że dane przekazywane w sieci, (np. pocztą elektroniczną) nie są dostatecznie zabezpieczone. Pełna ochrona danych, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nie jest możliwa.

Usuwanie lub blokowanie informacji
Każdy posiada prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych własnych danych osobowych, ich pochodzenia i przeznaczenia oraz celu przetwarzania danych, jak również prawo do korygowania, blokowania lub usuwania tych danych. W tej kwestii, a także w sprawie innych zagadnień dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w Impressum.

Cookies
Strony internetowe korzystają częściowo z plików cookies. Pliki cookies nie wyrządzają szkód w komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies są stosowane po to, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisane przez przeglądarkę. Większość plików cookies, których używamy, to tak zwane “session cookies”. Pliki są automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia. W ten sposób przeglądarka rozpoznana będzie podczas następnej wizyty.
Możliwe są takie ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać informacje o sposobie wykorzystywania cookies i można aktywować cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczać akceptację cookies w konkretnych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies podczas zamykania przeglądarki. Po dezaktywacji cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Server-Log-Files
Operator stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Wpis zawiera:
• typ przeglądarki / wersję przeglądarki
• używany system operacyjny
• URL strony wywołującej
• nazwę hosta komputera
• godzinę zapytania na serwerze

Danych nie można przyporządkować do konkretnych osób. Zestawienie tych danych z innymi źródłami nie następuje. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania danych retrospektywnie, w przypadku poznania konkretnego dowodu bezprawnego użycia.

Formularz kontaktowy
W przypadku skierowania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozyskane przez nas dane będą przechowywane w celu opracowania niniejszego zapytania oraz do kontynuowania komunikacji. Bez uzyskania zgody otrzymane dane nie będą dalej przekazywane.

Sprzeciw wobec mailingu reklamowego 
Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych podanych w naszym impressum, w celu wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy witryn zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji promocyjnych, przykładowo jak spam e-mail.